Thứ Tư, ngày 14 tháng 04 năm 2021
Suy niệm Chúa Nhật 3 Mùa Vọng Năm B

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG NĂM B (Is 61, 1-2a.10-11; 1Tx 5,16-24; Ga 1, 6-8.19-28) PHÚC ÂM: Ga 1, 6-8. 19-28 Có người đã được Chúa sai đến, tên là Gioan. Ông đến như chứng nhân để làm chứng về sự sáng, hầu mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là…

Suy niệm Chúa Nhật 2 Mùa Vọng năm B

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG NĂM B Lời Chúa: Mc 1, 1-8 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khởi đầu Phúc Âm của Ðức Giêsu Kitô Con Thiên Chúa. Như có lời Tiên tri Isaia chép rằng: Ðây Ta sai Thiên Thần của Ta đến trước mặt ngươi để dọn đường…

SUY NIỆM CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG – NĂM B

SUY NIỆM CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG – NĂM B Lời Chúa: Is 63,16b-17.19b; 64,2-7; 1Cr 1,3-9; Mc 13,33-37 PHÚC ÂM: Mc 13, 33-37 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy coi chừng, hãy tỉnh thức và cầu nguyện, vì các con không biết lúc đó là lúc nào….

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 34 THƯỜNG NIÊN A  – ĐỨC GIÊSU KITÔ, VUA VŨ TRỤ –  Lời Chúa: Mt 25, 31-46 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Khi Con Người đến trong vinh quang, có hết thảy mọi thiên thần hầu cận, Người…

Suy niệm Chúa Nhật 33 thường niên năm A – Kính trọng thể CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM. –

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN NĂM A – KÍNH TRỌNG THỂ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM –  Lời Chúa: Mt 10, 17-22 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: “Các con hãy coi chừng người đời, vì họ sẽ nộp các…

Suy niệm Chúa Nhật 32 Thường Niên Năm A

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN NĂM A Lời Chúa: Mt. 25, 1-13 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: “Nước trời giống như mười trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể. Trong số đó có năm cô khờ dại và năm cô khôn ngoan. Năm cô khờ dại…

Suy niệm Chúa Nhật XXXI Thường Niên Năm A – LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ

SUY NIỆM CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN NĂM A – LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ Lời Chúa: Mt 5, 1-12a Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, Người đi lên núi, và lúc Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần Người. Bấy giờ Người mở miệng dạy họ rằng: “Phúc cho những…

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 30 Thường Niên. Năm A

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN NĂM A Lời Chúa: Xh. 22, 20-26; 1Tx. 1, 5c-10 Bài Tin Mừng: Mt 22, 34-40 Khi ấy, những người biệt phái nghe tiếng Chúa Giêsu đã làm cho những người Sađốc câm miệng, thì họp nhau lại, đoạn một người thông luật trong nhóm họ…

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 29 Thường niên Năm A & Khánh Nhật Truyền Giáo

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN NĂM A & KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO SUY NIỆM CHÚA NHẬT TRUYỀN GIÁO Lời Chúa: Is. 2, 1-5; 1Tm. 2,1-8; Mt. 28,16-20 PHÚC ÂM: Mt 28, 16-20 Bài kết thúc Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu. Khi ấy, mười một môn đệ đi về…

Suy niệm Chúa Nhật 28 Thường Niên Năm A

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN NĂM A Lời Chúa: Is. 25, 6-10a; Pl. 4, 12-14.19-20; Mt. 22, 1-14 Tin mừng: Mt 22,1-14 1 Đức Giê-su lại dùng dụ ngôn mà nói với họ rằng: 2 “Nước Trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình. 3 Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các…

Suy Niệm Lễ Đức Mẹ Mân Côi

SUY NIỆM LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI Lời Chúa: Cv. 1, 12-14; Gl. 4, 4-7; Lc. 1, 26-38 MỤC LỤC Sống lời kinh Mân Côi – Huệ Minh. 1 Nhiệm mầu của lời kinh Mân Côi – Huệ Minh. 5 Kinh Mân Côi – Lm. JB. Lê Ngọc Dũng. 13 Suy niệm của Lm. Giuse…

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 5 Mùa Chay A (Nhiều tác giả)

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 5 Mùa Chay A Lời Chúa: Ed 37,12-14; Rm 8,8-11; Ga 11,1-45 MỤC LỤC Chúa là sự sống lại – ViKiNi  Tin sẽ được sống – Huệ Minh.  Cái chết của Lagiarô.  Để phép lạ xảy ra. “Tôi là Sự Sống Lại và là Sự Sống”.  Suy niệm của…

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 4 Mùa Chay A (Nhiều tác giả)

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 4 Mùa Chay A (Nhiều tác giả) Lời Chúa: 1Sm 16,1b.6-7.10-13a; Ep 5,8-14; Ga 9,1-41 MỤC LỤC Hãy tin để được sáng – Huệ Minh.  Thầy là ánh sáng thế gian – ViKiNi  Người mù.  Người mù.  Suy niệm của Lm. Anthony Trung Thành.  Chúa là nguyên nhân của…

Các bài suy Niệm Chúa Nhật 3 Mùa Chay A (Nhiều tác giả)

Các bài suy Niệm Chúa Nhật 3 Mùa Chay A (Nhiều tác giả) Lời Chúa: Xh 17,3-7; Rm 5,1-2.5-8; Ga 4,5-42 Ảnh: Google MỤC LỤC Đức Giêsu là Đấng trung hòa – ViKiNi  Bên bờ giếng Giacóp.  Suy niệm của Lm. Anthony Trung Thành.  Thiên Chúa ở đâu?.  Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc…

Các Bài Suy Niệm CN 2 Mùa Chay A (Nhiều tác giả)

Các Bài Suy Niệm CN 2 Mùa Chay A (Nhiều tác giả) Lời Chúa: St 12,1-4a; 2Tm 1,8b-10; Mt 17,1-9 Ảnh: Google MỤC LỤC Biến hình.  Những sự việc bình thường.  Chúa biến hình.  Núi Tabor hôm nay – ĐGM Cosma Hoàng Văn Đạt  Đỉnh cao hôm nay – Đỉnh cao ngày mai  Suy niệm…

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 1 Mùa Chay A (Nhiều tác giả)

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 1 Mùa Chay A (Nhiều tác giả) Lời Chúa: St 2,7-9; 3,1-7; Rm 5,12-19; Mt 4,1-11 Ảnh: Google   MỤC LỤC Chiến thắng tử thần – ViKiNi  Cám dỗ.  Người ta sống.  Khiêm tốn sám hối và sửa mình – Huệ Minh.  Cám dỗ trong đời thường.  Suy niệm…

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 7 Thường Niên A

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 7 Thường Niên A Lời Chúa: Lv 19,1-2.17-18; 1Cr 3,16-23; Mt 5,38-48 Ảnh: Google MỤC LỤC Yêu thương kẻ thù. 3 Yêu thương kẻ thù. 5 Tha thứ kẻ thù. 8 Trở nên con cái Chúa. 11 Thiên Chúa là tình yêu – Cố Lm Hồng Phúc. 14 Hãy…

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 6 Thường Niên A (Nhiều tác giả)

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 6 Thường Niên A (Nhiều tác giả) Lời Chúa: Hc 15,16-21; 1Cr 2,6-10; Mt 5,17-37 Ảnh: Google MỤC LỤC Yêu thương là chu toàn luật – Dã Quỳ.  Luật mới  Luật Thiên Chúa: Luật của Tình Yêu – Huệ Minh.  Suy niệm của Lm. Anthony Trung Thành.  Kiện toàn…

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 5 Thường Niên A

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 5 Thường Niên A (Nhiều tác giả) Lời Chúa: Is 58,7-10; 1Cr 2,1-5; Mt 5,13-16 Ảnh: Google MỤC LỤC Sứ mệnh của Kitô hữu: là muối và ánh sáng – Dã Quỳ.  Muối và ánh sáng – ViKiNi  Hãy là muối và ánh sáng cho trần gian – Huệ…

Các bài suy niệm CN 4 TN A và Lễ Dâng Chúa Giêsu trong đền thánh

CHÚA NHẬT 4 THƯỜNG NIÊN A (Lễ Dâng Chúa Giêsu trong đền thánh) Lời Chúa: Xp 2,3 – 3,12-13; 1Cr 1,26-31; Mt 5,1-12a LỄ DÂNG CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THÁNH Lời Chúa: Ml 3,1-4; Dt 2,14-18; Lc 2,22-40 hay Lc 2,22-32 Ảnh: Google MỤC LỤC CHÚA NHẬT 4 THƯỜNG NIÊN A..  1. Khó nghèo.  2….

Các bài suy niệm Mồng 2 Tết. Kính nhớ tổ tiên và ông bà cha mẹ. CN III TN A. Chúa Nhật Lời Chúa (Nhiều tác giả)

Các bài suy niệm Mồng 2 Tết.  KÍNH NHỚ TỔ TIÊN VÀ ÔNG BÀ CHA MẸ Ảnh: Google Mục lục 1. Lòng hiếu thảo với tiên nhân (Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi) 2. Sống thảo hiếu (Lm. Tạ Duy Tuyền) 3. Kính Nhớ Ông Bà Tổ Tiên – Lm Đinh Lập Liễm 4. Hiếu kính…

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 2 Thường Niên A

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 2 Thường Niên A (Nhiều tác giả) Lời Chúa: Is 49,3.5-6; 1Cr 1,1-3; Ga 1, 29-34   Ảnh: Google MỤC LỤC Thấy và làm chứng – Dã Quỳ.  Đây Chiên Thiên Chúa – ViKiNi  Làm chứng cho Chúa như Gioan – Huệ Minh.  Suy niệm của Lm. Anthony Trung…

Các bài Suy niệm Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa năm A 

Các bài Suy niệm Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa năm A  Lời Chúa: Is 42,1-4.6-7; Cv 10,34-38; Mt 3,13-17 Ảnh:  Google Mục lục Con yêu dấu _ Lm Ant. Nguyễn Cao Siêu SJ  Ơn gọi làm con _ Lm G.B Trần Văn Hào SDB.  Một Cuộc Hiển Linh Nhiều Ý Nghĩa _ Ðức cố Giám Mục Bartôlômêô…

Suy niệm chú giải Lời Chúa LỄ HIỂN LINH

Suy niệm chú giải Lời Chúa LỄ HIỂN LINH – Lm. Inhaxiô Hồ Thông Ảnh: Google LỄ HIỂN LINH Phụng Vụ Lời Chúa Lễ Hiển Linh mời gọi chúng ta suy niệm về Giáo Hội, Bí Tích Hiệp Nhất toàn thể gia đình nhân loại chung quanh Hài Nhi Giê-su, Đấng Cứu Thế của mình….

Suy Niệm Lễ Thánh Gia – Năm A

LỄ THÁNH GIA – Năm A Lời Chúa: Hc 3,3-7.14-17a (hay Hl 3,2-6.12-14); Cl 3,12-21; Mt 2,13-15.19-23 Ảnh: Google MỤC LỤC 1. Những Hêrôđê thời nay 2. Một kiểu vâng lời luôn hợp thời 3. Trốn sang Ai Cập 4. Lễ Thánh Gia 5. Gia đình cộng đoàn yêu thương 6. Chú giải của Noel…

Suy Niệm Chúa Nhật 4 Mùa Vọng – Năm A

Các bài suy niệm CN IV Mùa Vọng A  Lời Chúa: Is 7,10-14; Rm 1,1-7; Mt 1,18-24 Ảnh: Google 1. Emmanuel 2. Chúa ở cùng chúng ta 3. Trời can thiệp 4. Ơn Cứu Độ – Lm. Giuse Trần Việt Hùng 5. Dòng tộc – Radio Veritas Asia 6. Emmanuel, Thiên Chúa Ở Cùng Chúng Ta 7. Giuse, người công chính – Lm….

Suy Niệm Chúa Nhật III Mùa Vọng – Năm A

Các bài suy niệm CN III Mùa Vọng A  Lời Chúa: Is 35,1-6a.10; Gc 5,7-10; Mt 11,2-11 Ảnh: Google MỤC LỤC 1. Vở kịch dang dở 2. Đấng sẽ đến 3. Dung mạo Đức Kitô – ĐTGM. Jos Ngô Quang Kiệt 4. Suy niệm của ĐGM. Giuse Vũ Duy Thống 5. Còn phải đợi ai?…

Suy Niệm Chúa Nhật 2 Mùa Vọng – Năm A

CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG A Lời Chúa: Is 11,1-10; Rm 15,4-9; Mt 3,1-12 Ảnh: Google MỤC LỤC 1. “Hãy sám hối vì Nước Trời đã đến” – ViKiNi  2. Suy niệm của Huệ Minh.  3. Sám hối  4. Hãy thống hối, vì nước trời gần đến.  5. Hoa trái cuộc đời  6. Đấng sẽ…

Suy Niệm Chúa Nhật I Mùa Vọng – Năm A

CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG – NĂM A Lời Chúa: Is 2,1-5; Rm 13,11-14; Mt 24,37-44 Ảnh: Google MỤC LỤC 1. Canh thức và sẵn sàng chờ đón Chúa – Dã Quỳ.  2. Tỉnh thức chờ Chúa đến – Huệ Minh.  3. Ngày quang lâm – ViKiNi  4. Tỉnh thức và chờ đợi – Lm….

Suy Niệm Chúa Nhật 34 Thường Niên năm C – Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ

Các bài suy niệm LỄ CHÚA KITÔ VUA – C Lời Chúa: 2Sm 5, 1-3; Cl. 1, 12-20; Lc. 23, 35-43 Ảnh: Google MỤC LỤC 1. Lễ Chúa Kitô Vua – ViKiNi  2. Giêsu Kitô: Vua Vũ Trụ – Huệ Minh.  3. Phiên tòa bất công – Lm. Giuse Tạ Duy Tuyền.  4. Suy niệm…

Suy Niệm Chúa Nhật 33 Thường Niên

CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN – NĂM C Kính trọng thể CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM Lời Chúa: Mt 10, 17-22 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: “Các con hãy coi chừng người đời, vì họ…

Suy Niệm Chúa Nhật 32 Thường Niên – Năm C

Các bài suy niệm CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN – C Lời Chúa: 2Mcb. 7, 1-2.9-14; 2Tx. 2,16–3,5; Lc. 20, 27-38 Ảnh: Google MỤC LỤC 1. Sự sống đời sau – ViKiNi  2. Thiên Chúa của kẻ sống.  3. Tin vào sự sống đời sau – Huệ Minh.  4. Sự sống lại  5. Suy niệm…

Suy Niệm Chúa Nhật 31 Thường Niên – Năm C

Các bài suy niệm Chúa Nhật 31 Thường Niên – Năm C Lời Chúa: Kn 11,22–12,2; 2Tx 1,11–2,2; Lc 19, 1-10 Ảnh: Google   MỤC LỤC 1. Vòng tay tha thứ 2. Đổi đời 3. Ánh mắt yêu thương 4. Có một cái nhìn như thế – Thiên Phúc 5. Hôm nay nhà này được…

Suy Niệm Chúa Nhật 30 Thường Niên – Năm C

 CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN – C Lời Chúa: Hc 35,15b-17.20-22a; 2Tm 4,6-8.16-18; Lc 18,9-14 Ảnh: Google MỤC LỤC 1. Đấm ngực cầu nguyện. 2. Khiêm tốn. 3. Lạy Chúa, xin thương xót con – Dã Quỳ. 4. Người tín hữu. 5. Suy niệm của Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái 6. Mũi nhọn xung kích…

Suy Niệm Chúa Nhật 29 Thường Niên – Chúa Nhật Truyền Giáo – Năm C

Các bài suy niệm CHÚA NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN – C Lời Chúa: Xh 17, 8-13; 2Tm 3,14 – 4,2; Lc 18, 1-8 CHÚA NHẬT TRUYỀN GIÁO Lời Chúa: Is. 2, 1-5; 1Tm. 2,1-8; Mt. 28,16-20 Ảnh: Google MỤC LỤC CHÚA NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN..  1. Cầu nguyện với niềm tin sắt đá – ViKiNi …